MAN Trucker’s World – betingelser for deltagelse i konkurrencer

I. Gyldighedsområde

Betingelserne for deltagelse gælder for alle konkurrencer, som gennemføres af MAN Trucker’s World. De gælder i givet fald som supplement til særlige betingelser for deltagelsen, hvis og såfremt sådanne offentliggøres i forbindelse med den pågældende konkurrence. Hver deltager erklærer sig ved deltagelse uigenkaldeligt indforstået med disse betingelser for deltagelse samt med de betingelser og frister for deltagelsen, som angives særskilt ved hver konkurrence.

 

II. Deltagelse

 1. Enhver person, som er fyldt atten må deltage. Mindreårige har ret til at deltage, hvis den lovlige repræsentant giver sit skriftlige og uigenkaldelige samtykke til deltagelsen.
 2. Forudsætning for deltagelsen er angivelsen af en gyldig postadresse og en gyldig mailadresse. Hvis disse ikke foreligger, er en deltagelse ikke muligt.
 3. Deltagelsen i en konkurrence foregår i henhold til de betingelser for deltagelse, som angives særskilt ved enhver konkurrence. Tilmeldinger, som ikke er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende betingelser for deltagelse, udelukkes fra deltagelsen.
 4. Kun en deltagelse pr. person er muligt. Hvis en person deltager flere gange i en konkurrence, så er MAN Trucker’s World berettiget til at nægte personen deltagelse og udelukke personen fra lodtrækningen.
 5. Hvis deltagelse kræver tilsendelse af materialer, tilsikrer hver deltager, at han er eneste ejer af alle brugs- og anvendelsesrettigheder til det indsendte materiale og fritstiller MAN fra eventuelle krav fra en tredjepart. Med tilsendelsen indrømmer hver deltager MAN ejendommen samt omfattende brugs- og anvendelsesrettigheder til det tilsendte materiale, medmindre deltageren skriftligt gør indsigelse herom ved tilsendelsen.
 6. MAN Trucker’s World forbeholder sig retten til at offentliggøre navnet på vinderen. Vinderen erklærer sig indforstået hermed, medmindre han gør indsigelse imod en sådan bekendtgørelse ved deltagelsen.
 7. Sidste frist for indsendelse offentliggøres altid særskilt i konkurrencen.

 

III. Gennemførelse og pris

 1. Når der er flere deltagere og/eller flere korrekte indsendelser afgøres konkurrencen ved lodretninger eller betingelserne for deltagelse, som er oplyst i den pågældende konkurrence.
 2. Der sendes kun en meddelelse via mail eller pr. post til deltagerne, som har vundet via lodtrækning. Såfremt MAN Trucker’s World er bekendt med adressen på en deltager, som har vundet ved lodtrækning, forbeholder MAN Trucker’s World sig retten til at sende prisen direkte sammen med underretningen.
 3. Bekendtgørelsen af prisen foretages særskilt i forbindelse med den relevante konkurrence. Prisen har kun det af MAN Trucker’s World oplyste omfang. Eventuelle omkostninger, som desuden opstår i forbindelse med accept af prisen, som f.eks. rejseomkostninger og omkostninger til forplejning og ophold er på vinderens regning.
 4. En kontant udbetaling af prisens værdi, en ombytnig af prisen og en overdragelse til en tredjepart er udelukket.
 5. MAN Trucker’s World forbeholder sig retten til at offentliggøre navnet på vinderen. Vinderen erklærer sig indforstået hermed.
 6. MAN hæfter ikke for skader, som opstår for vinderen i forbindelse med accept eller benyttelse af den relevante pris.
 7. Det er envidere udelukket at gå rettens vej.

 

IV. Databeskyttelse

MAN Trucker’s World skal have kendskab til deltagernes personlige oplysninger, f.eks. navn og adresse for at kunne gennemføre en konkurrence. Personlige oplysninger, som MAN Trucker’s World modtager inden for rammerne af deltagelsen i en konkurrence, lagres, behandles og anvendes udelukkende af MAN Trucker’s World til gennemførelse og afvikling af konkurrencen. På anmodning oplyser MAN Trucker’s World hver deltager uden beregning alle personlige oplysninger, der blev lagret.